Regulamin usługi „Pomoc zdalna”

Dzień dobry!

Tyle słowem wstępu, teraz czas na formalności. Na początek nasze pełne dane rejestrowe jako administratora sklepu i sprzedawcy: Serwis i sklep komputerowy Łukasz Woźniak, Wypędy,
ul. Platynowa 2, 05-090 Raszyn, wpisany do CEIDG, NIP: 5342161743

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje o świadczonej przeze mnie usłudze „Pomoc zdalna”, m.in. o sposobie złożenia zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy, szczegółach dotyczących realizacji zawartej umowy, formach płatności, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.

W razie jakichkolwiek uwag, pytań, wątpliwości, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem biuro@lwsoft.pl oraz numerem telefonu: 22 720 66 65

Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów Serwis i sklep komputerowy Łukasz Woźniak

§1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 • Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną
  z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://www.x-bajt.pl,
 • Sprzedawca – Serwis i sklep komputerowy Łukasz Woźniak, Wypędy, ul. Platynowa 2,
  05-090 Raszyn, wpisany do CEIDG, NIP: 5342161743,
 • Pomoc zdalna – usługa pomocy technicznej działająca pod adresem https://www.x-bajt.pl, realizowana za pomocą łącza internetowego z wykorzystaniem programu AnyDesk Software GmbH umożliwiającego zdalne połączenie się Sprzedawcy z komputerem Kupującego.

§2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem strony internetowej https://www.x-bajt.pl, Sprzedawca realizuje Pomoc zdalną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego inne usługi drogą elektroniczną.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Pomocy zdalnej, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
 3. Do korzystania z Pomocy zdalnej potrzebne są:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail,
  • program AnyDesk Software GmbH.
 4. Poza elementami wymienionymi w ust. 3, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego.
 5. Kupujący nie może skorzystać z pomocy zdalnej anonimowo ani pod pseudonimem.
 6. Zakazane jest podczas korzystania z Pomocy zdalnej dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem strony internetowej https://www.x-bajt.pl.
 7. Wszystkie ceny usług Pomocy zdalnej podane na stronie internetowej https://www.x-bajt.pl są cenami brutto.

§3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem strony internetowej https://www.x-bajt.pl, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia na Pomoc zdalną prowadzącego do zawarcia
  ze Sprzedawcą umowy.
 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości
  e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach Sprzedawcy. Zapis
  do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.
 4. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne
  są natomiast umowy o świadczenie usługi Pomoc zdalna.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem
  z Pomocy zdalnej, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie
  do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 6. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania formularza zamówienia Pomocy zdalnej. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę
  o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu formularza zamówienia Pomocy zdalnej.
 7. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem formularza zamówienia Pomocy zdalnej, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@lwsoft.pl. W reklamacji Kupujący powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem formularza zamówienia Pomocy zdalnej. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Kupującego o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§4

Składanie zamówienia i płatność

 1. Przed złożeniem zamówienia na Pomoc zdalną, Kupujący powinien skontaktować się telefonicznie lub mailowo ze Sprzedawcą i opisać szczegółowo zagadnienie, które ma być przedmiotem Pomocy zdalnej. Sprzedawca określi wtedy czy zgłaszane zagadnienie jest możliwe do rozwiązania w ramach Pomocy zdalnej oraz przewidywany czas potrzebny na Pomoc zdalną. Strony ustalą również przewidywany termin Pomocy zdalnej.
 2. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia polegającego
  na wyborze usługi (Pomoc zdalna 15, 30 albo 60 minut), daty i godziny rozpoczęcia.
  W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 3. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie tj. „Rezerwacja”. W następnym kroku Kupujący dokonuje płatności. Warunkiem rezerwacji terminu jest dokonanie płatności.
 4. Płatności dokonuje się elektronicznie. Płatności elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane są przez Przelewy24 https://www.przelewy24.pl/.  Sfinalizowanie płatności stanowi oświadczenie woli Kupującego skutkujące zawarciem ze Sprzedawcą umowy.
 5. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności.
  W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych.
  W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 6. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia
  są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości
  i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 5 powyżej.
 7. Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

 

§5

Realizacja usługi

 

 1. Realizacja Pomocy zdalnej polega na zdalnym połączeniu się Sprzedawcy z komputerem Kupującego z wykorzystaniem programu AnyDesk Software GmbH w zarezerwowanym przez Kupującego terminie.
 2. W celu realizacji Pomocy zdalnej Kupujący zobowiązany jest pobrać i uruchomić na swoim komputerze program AnyDesk Software GmbH. Program jest dostępny pod linkiem: https://x-bajt.pl/pomoc-zdalna/ albo https://anydesk.com/pl/downloads
 3. Po pobraniu i uruchomieniu programu ze strony https://anydesk.com/pl/downloads na swoim komputerze, Kupujący jest zobowiązany podać Sprzedawcy adres urządzenia/numer urządzenia, które pokaże program AnyDesk Software GmbH, a następnie zaakceptować w programie połączenie Sprzedawcy z komputerem.
 4. Usługę uważa się za zrealizowaną z upływem czasu wynikającego z zakupionej opcji (Pomoc zdalna 15, 30 albo 60 minut).
 5. Określony przez Sprzedawcę przewidywany czas potrzebny na Pomoc zdalną, o którym mowa
  w § 4 ust. 1 Regulaminu, jest orientacyjny i nie stanowi zobowiązania Sprzedawcy do realizacji Pomocy zdalnej tym czasie. Podczas świadczenia Pomocy zdalnej, w zależności
  od indywidualnego przypadku, może okazać się, że na wykonanie usługi potrzebny jest dodatkowy czas. Kupujący może wtedy złożyć nowe zamówienie. Za wykupiony, opłacony
  i świadczony czas usługi Pomocy zdalnej nie przysługuje Kupującemu zwrot pieniędzy.
 6. W przypadku braku możliwości realizacji Pomocy zdalnej, Sprzedawca niezwłocznie powiadomi o tym Kupującego i umożliwi mu rezygnację z Pomocy zdalnej za zwrotem uiszczonego wynagrodzenia.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezawiniony przez niego brak możliwości realizacji Pomocy zdalnej, w szczególności wynikający z:
 • udzielenia przez Kupującego niepełnych lub błędnych informacji odnośnie charakteru zagadnienia,
 • stanu technicznego komputera Kupującego,
 • działania systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerze Kupującego,
 • przerwie w dostępie do Internetu Kupującego lub Sprzedawcy,
 • niewykonania przez Kupującego czynności, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej.

 

§6

Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji
  o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem: https://x-bajt.pl/wp-content/uploads/2021/08/Formularz-odstapienia-od-umowy.pdf Pobierz plik , jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

 

§7

Reklamacje

 1. W przypadku zastrzeżenia co do jakości świadczonych przez Sprzedawcę usług, Kupujący może złożyć reklamację.
 2. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://x-bajt.pl/wp-content/uploads/2021/08/Formularz-reklamacyjny.pdf Pobierz plik, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 30 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§8

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
  • zawarcie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • identyfikacja klienta powracającego, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • wysyłka newslettera, po uprzednio wyrażonej zgodzie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. Odbiorcami danych osobowych Kupującego są: urzędy skarbowe, biuro rachunkowe, kancelaria prawna, hostingodawca, dostawca systemu do fakturowania, dostawca systemu CRM, dostawca systemu mailingowego.
 4. Z uwagi na korzystanie z systemu mailingowego MailChimp, dane osobowe Kupujących, którzy zapisali się do newslettera, przekazywane są do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na serwerach zlokalizowanych w USA. Dostawca systemu MailChimp gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez odpowiednie mechanizmy zgodności (Tarcza Prywatności).
 5. Dane osobowe Kupującego są przechowywane w bazie Sprzedawcy przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej w celu zapewnienia sobie możliwości identyfikacji klienta powracającego, czemu jednak Kupujący może się sprzeciwić, domagając się usunięcia swoich danych z bazy Sprzedawcy. Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed upływem terminu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, Sprzedawca będzie miał nadrzędny interes w przechowywaniu danych Kupującego do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dokumentacja księgowa zawierające dane osobowe Kupującego jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 6. Uprawnienia Kupującego związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się ze Sprzedawcą, zawrzeć umowę lub zapisać się do newslettera.
 8. Strona https://www.x-bajt.pl wykorzystuje technologię plików cookies.
 9. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem ………..

§9

Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na pod adresem https://www.x-bajt.pl oraz elementy produktów fizycznych (np. projekty graficzne) mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku
  ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
  i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem
  o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
  o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 • Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 • Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§11

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen usługi Pomoc zdalna bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego,
  w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego na podstawie umów zawartych przed zmianą Regulaminu.
 3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem https://www.x-bajt.pl będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 4. Przepisy dotyczące konsumenta, o których mowa w Regulaminie, stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą,
  gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.08.2021